Svetainės naudojimosi taisyklės

Svetainės naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes ar paslaugas elektroninėje Parduotuvėje, kuris pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.Pardavėjas – Marius Germanas. Amby.lt – Marius Germanas papuošalų su natūraliu Baltijos gintaru elektroninė parduotuvė.Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau –  “amby.lt ”), Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.1.2 Visos amby.lt elektroninėje parduotuvėje užsakytos prekės yra pagamintos, nebent yra daromas individualus užsakymas ir tariamasi tiesiogiai su Pardavėju.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo vardą, pavardę ir pristatymo adresą (jei pasirinkta pristatymo funkcija), tikslų pašto kodą (jei pasirinkta pristatymo funkcija), pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis“, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.2.2 Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai Pardavėjas savo banko sąskaitoje pamato Pirkėjo apmokėjimą arba Pirkėjas užsisako išperkamosios siuntos paslaugas.2.3 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes amby.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.3.2 Pirkėjas, pildydamas registracijos formą privalo teisingai nurodyti formoje reikalaujamus duomenis.3.3 Naudojantis amby.lt suteikta informacija (nuotraukos, papuošalo aprašymas) Pirkėjo užsakymas ir išankstinės sąskaitos apmokėjimas reiškia, kad Pirkėjas supranta ką perką ir kaip gaminys atrodo. 3.4 Pirkėjas, naudodamasis amby.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.3.5 Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.3.6 Pirkėjas, naudodamasis amby.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis amby.lt teikiamomis paslaugomis.4.2 Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.4.3 Jei Pirkėjas bando pakenkti amby.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis amby.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.4.4 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti amby.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.4.5 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.4.6 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas jo neapmoka per 10 (dešimt) darbo dienų.4.7 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklių 10 skyriuje dėl Asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.4.8 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.4.9 Pirkėjui pristačius nekokybišką, brokuotą ar transportuojant pažeistą prekę ir šiam ją grąžinus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

5.1 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-2 darbo dienas nuo prekės pagaminimo (maždaug 1-2 darbo dienos, per kurias prekė pagaminama) pasirinkus amby.lt siūlomus pristatymus per paštomatus, per kurjerį, arba per AB „Lietuvos paštas“ nustatytą pristatymo terminą pirmenybinėms registruotoms siuntoms.5.2 Šie terminai yra preliminarūs, be to, jie netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kitokie terminai taikomi, kai prekės aprašyme buvo paminėtas individualus prekės pristatymo terminas.5.3 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimo dėl kurjerių ar AB „Lietuvos paštas“, Omniva ar LPexpress veiksmų, ar Pirkėjui nurodžius netikslius kontaktinius duomenis.

6. Prekių grąžinimas

6.1 Pirkėjas supranta, kad kai kurie prekės parametrai ar atspalviai gali skirtis nuo realiųjų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

6.2. Visoje ES suteikiame ne trumpesnę kaip 24 mėn. garantiją savo parduodamoms prekėms.

6.3 Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų (CK 6.22810 str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis; sumokėti pinigai už prekę bus sugrąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų. Gražinimo atveju pirkėjas,  turės padengti prekės grąžinimo išlaidas.

6.4. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes (Pirkėjas jas atsiunčia) ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus įskaitant ir siuntimo išlaidas.

6.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7. Atsakomybė

7.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.7.2 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei amby.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.7.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.7.4 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis amby.lt.7.5 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per amby.lt esančias nuorodas.7.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

8.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu info@amby.lt .8.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu, elektroniniu paštu ar amby.lt esančia užklausos forma.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1 Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir pirkėjo kilusius ginčus ( CK 6.2287 str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. Nuoroda į Elektroninę ginčų sprendimo platforma ec.europa.eu/odr/
10. Slapukų naudojimo tvarka
10.1 Vykdydami ES direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių reikalavimus, pranešame, jog svetainėje naudojame slapukus norėdami suasmeninti turinį ir skelbimus, kad teiktume visuomeninės medijos funkcijas ir galėtume analizuoti savo srautą. Informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais.